זכויות נשים בעבודה בתקופת ההריון ולאחר הלידה

תאומים ומצטלמים

אחד מחששותיה הגדולים של כל אישה עובדת, הוא לאבד את מקום עבודתה המהווה את עיקר פרנסתה, בעקבות הריונה ורצונה לממש את זכותה הטבעית להיות אם. לכאורה הידיעה בדבר ההיריון הינה משמחת ועל כן קם צורך טבעי לחלוק ידיעה זו עם הסובבים אותה. אולם למרבה הצער, לא תמיד ידיעה זו מתקבלת בשמחה ובחיבוק בשתי ידיים, בקרב מעסיקים במקומות העבודה.

להלן זכויותיך המלאות במהלך ההיריון ולאחר הלידה

מעסיקים רבים אינם מפרגנים לרצונן של העובדות להקים תא משפחתי, ולכן עם ייוודע דבר הריונה של העובדת למעסיק, הוא עלול לחפש דרכים לגיטימיות חוקיות לכאורה כדי לפטר את העובדת ההריונית; בחלק אחר מהמקרים המעסיק יעשה כל שביכולתו על מנת לשלול מן העובדת ו/או להסתיר ממנה מידע לגבי זכויות רבות להן היא זכאית מכוח החוק.
ברור ונהיר כי אין זה המצב בכל מקומות העבודה בהן מועסקות נשים וכי ישנם מעסיקים רבים, שדווקא מפרגנים לעובדות ומעודדים אותן להקים תא משפחתי. מעסיקים אילו רואים בתא המשפחתי חשיבות ערכית המקנה יציבות ועשויה אף להשפיע על יציבות העובדות בעבודתן – כגורם המעודד את העובדות להתמיד ולשמור על מקום עבודתן כמקור פרנסה. במטרה למנוע מקרים לא תקינים ו/או מקרים העשויים לפגוע בעידוד צמיחת התא המשפחתי וכניסת העובדות להיריון, נחקק חוק עבודת נשים תשי”ד-1954. חוק זה נועד בתכליתו להגן על זכויותיהן של נשים במקום העבודה ובפרט על זכויותיהן של הנשים העובדות, במהלך תקופת ההיריון ולאחר הלידה כפי שיובאו בקצרה להלן.

פיטוריה של עובדת במהלך תקופת ההיריון ולאחר הלידה

חוק עבודת נשים אוסר על פיטוריה של עובדת בהריון בעלת וותק באותו מקום העבודה ו/או אצל אותו מעסיק מעל לתקופה של כ- 6 חודשים, אלא אם ניתן אישור לכך משר התמ”ת ובתנאי שהמעסיק הניח את הדעת כי לא קיים כל קשר בין הפיטורים לעובדה כי העובדת מצויה בהריון. יוער כי איסור זה חל על המעסיק גם במהלך חופשת הלידה ולתקופה של כ- 60 יום מיום חזרתה של העובדת מחופשת לידה.
ניתן לפטר עובדת בהריון בעלת וותק באותו מקום עבודה ו/או אצל אותו מעסיק מתחת לתקופה של כ-6 חודשים, ללא היתר משר התמ”ת ובתנאי כי לא קיים קשר בין הפיטורים לעובדה כי העובדת מצויה בהריון.

בדיקות רפואיות במהלך תקופת ההיריון ושמירת הריון

עובדת רשאית להיעדר ממקום עבודתה ללא ניכוי משכרה במשך חודשי ההיריון, לשם ביצוע בדיקות רפואיות ובדיקות שגרתיות הקשורות להיריון ובתנאים הבאים :

– עובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום רשאית להיעדר למשך 40 שעות במשך תקופת ההיריון
– עובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, עד ארבע שעות ביום רשאית להיעדר למשך 20 שעות במשך תקופת ההיריון

במקרה וניתן לעובדת אישור בכתב מרופא על הצורך שבשמירת הריון, עומדת אפשרות לעובדת להיעדר ממקום עבודתה מבלי שהדבר יפגע בוותק או בזכויותיה אצל המעסיק. במידה ושמירת ההיריון עולה על תקופה של כ- 30 יום תהא העובדת זכאית בגין תקופה זו לגמלת שמירת הריון, אשר תשתלם לה על ידי המוסד לביטוח לאומי, זאת על פי ובהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי.

חופשת לידה הארכתה וקיצורה

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת הקרבה ללדת זכאית לחופשת לידה וכי אין להעסיקה במהלך חופשת הלידה.
עובדת אשר עבדה במקום עבודה לתקופה של 12 חודשים לכל הפחות זכאית לחופשת לידה בת 27 שבועות כאשר במקרה זה ישולמו לעובדת דמי לידה עבור 15 שבועות, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות לדמי לידה. העובדת רשאית לצאת לחופשת הלידה 7 שבועות בטרם מועד הלידה המשוער ויתרת החופשה תימשך לאחר יום הלידה.
עובדת אשר עבדה במקום עבודה לתקופה פחותה מ- 12 חודשים זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד. גם במקרה זה זכאית העובדת לצאת לחופשת לידה כ- 7 שבועות או פחות מכך בטרם מועד הלידה המשוער ואילו שאר החופשה תימשך לאחר יום הלידה.

הארכת חופשת הלידה בתשלום תתאפשר במקרים בהם העובדת ילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד היינו תאומים, שלישייה וכו’ , בתנאים הבאים :

מי שזכאית לדמי לידה בעד 15 שבועות – זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות בעד כל ילד נוסף שנולד. מי שזכאית לדמי לידה בעד 7 שבועות – זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים בעד כל ילד נוסף שנולד.
עוד מתאפשרת הארכת חופשת הלידה בתשלום במקרים בהם העובדת או הרך הנולד נזקקו לאשפוז בבית החולים לאחר הלידה, ו/או בתוך חופשת הלידה לתקופה העולה על 15 יום בהתאם לתנאים הקבועים לכך בחוק עבודת נשים והביטוח הלאומי.
במקרים בהם מעוניינת העובדת לקצר את חופשת הלידה בה היא מצויה, רשאי בן זוגה להחליפה ולצאת במקומה לחופשת לידה החל מהשבוע השביעי ללידה, ובתנאי שהעובדת חזרה למקום העבודה ובהתאם לשאר התנאים הקבועים לכך בחוק עבודת נשים והביטוח הלאומי.

מענק לידה ,דמי לידה וזכויות סוציאליות

עם לידת התינוק זכאית העובדת לקבלת מענק לידה חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי.
סכום מענק הלידה אשר ישולם לעובדת אשר ילדה ילד אחד הינו 1,751 ש”ח, עובדת אשר ילדה תאומים הינו 8,757 ₪ ולעובדת אשר ילדה שלישייה הינו 13,136 ₪ (סכום מענק הלידה הינו מעודכן ליום 01.01.2015), זאת בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.

בזמן חופשת הלידה אין משולם שכר לעובדת על ידי המעסיק אלא דמי לידה אלו משולמים על במידה והעובדת עומדת בתנאי הזכאות הבאים :
דמי לידה עבור 15 שבועות – ישולמו לעובדת אשר שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים או לעובדת ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה בזמן הריון שהסתיים בלידה .
דמי לידה עבור 7 שבועות – ישולמו לעובדת אשר שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה בזמן הריון שהסתיים בלידה.

במהלך חופשת הלידה ממשיכה העובדת לצבור לסל זכויותיה זכויות סוציאליות כגון : דמי הבראה, חופשה שנתית וכו’. כמו כן, על המעסיק להמשיך ולהפריש כספים לביטוח הפנסיוני של העובדת גם בתקופת חופשת הלידה.

 

כאמור עיננו הרואות כי חוק עבודת נשים מספק הגנה רחבה על זכויותיה של העובדת ככלל ובפרט במהלך תקופת ההיריון ובתקופה שלאחר הלידה . במקרה של הפרת זכות מזכויותיה של העובדת ,מהסוג אשר פורט לעיל או במקרה של הפרת הזכויות המנויות בחוק עבודת נשים על ידי מעביד, מומלץ לפנות לעורך-דין העוסק והבקיא במשפט העבודה, זאת לשם התייעצות וקבלת חוות דעת מתאימה כל מקרה גופו.

המידע הנ”ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבת המאמר כל אחריות.

 עו”ד פזית שני – עו”ד בתחום דיני משפחה, מגשרת מוסמכת בגישור משפחה ונדל”ן

 

 

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יש לכם מה להגיד? זה המקום